Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Praca dyplomowa — co to jest?

Spis treści:
Pokaż mniej
Praca dyplomowa-co to jest.jpeg

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego. To także dokonanie artystyczne prezentujące ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Jest ona pisemnym dziełem, którego stworzenie i obrona są niezbędne do zdobycia przez studenta tytułu zawodowego – licencjata, inżyniera lub magistra, bądź stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Praca dyplomowa obejmuje część teoretyczną, ale może także zawierać część praktyczną dotyczącą badań eksperymentalnych i obserwacji. Niezwykle ważna w przypadku prac dyplomowych jest samodzielna interpretacja autora i odpowiednie sformułowanie wniosków. Pisane są one pod opieką promotorów. Obrona pracy to z kolei ustny egzamin obejmujący zakres materiału zawarty w pracy bądź poznany podczas zajęć na studiach.

Co to jest praca dyplomowa? Czym różni się praca licencjacka od magisterskiej?

Pracę dyplomową może stanowić praca pisemna lub projektowa, ale także opublikowany artykuł. To także projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego bądź praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Nie wiesz, co to praca magisterska? Chcesz dowiedzieć się także, co to jest praca licencjacka? W obydwu przypadkach mamy do czynienia z pracą dyplomową przygotowywaną na zakończenie studiów. Licencjat przygotowuje się w ramach zaliczenia studiów I stopnia. Z kolei magisterka wieńczy studia II stopnia lub jednolite.

Praca licencjacka kończy etap nauki trwający 3 lata. Praca magisterska to natomiast zwieńczenie 2 lat edukacji, gdy mowa o studiach II stopnia po licencjacie lub 1,5 roku, gdy przystępujesz do nich jako inżynier. W przypadku studiów jednolitych pracę magisterską przygotowuje się na koniec edukacji, która trwała od 4,5 do 6 lat. Licencjat jest krótszy od magisterki, a ponadto charakteryzuje się niższym stopniem skomplikowania poruszanych zagadnień niż w pracy magisterskiej. Niezależnie od tego, czy praca ta jest licencjacka, czy magisterska musi być autorska i naukowa.

Praca dyplomowa – co to jest i kim jest promotor?

Praca dyplomowa musi zostać złożona w formie ustalonej przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z właściwym samorządem studenckim. Informacja o formie zostaje podana do wiadomości studentom na rok przed planowanym terminem ukończenia studiów. Studenci otrzymują w tym czasie również informacje dotyczące formy i zakresu egzaminu dyplomowego.

Dopuszczalne jest wspólne przygotowanie pracy dyplomowej przez studentów. Istnieje jednak warunek mówiący o tym, że studenci muszą precyzyjnie określić wkład każdego ze współautorów i wyodrębnić części przygotowane samodzielnie. Ponadto każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu programem antyplagiatowym.

Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i doktora. Z kolei kierowanie tworzeniem prac licencjackich/inżynierskich poza seminariami licencjackimi powierza się nauczycielom akademickim mającym co najmniej stopień naukowy doktora. W wyjątkowych przypadkach rada wydziału może powierzyć opiekę nad pracą licencjacką/inżynierską lub magisterską specjaliście spoza uczelni, który ma co najmniej stopień naukowy doktora.

Praca licencjacka – co to?

Zastanawiasz się, co sprawdza praca licencjacka? Przede wszystkim umiejętne i uważne korzystanie ze źródeł. Pisząc pracę licencjacką, musisz posługiwać się bowiem literaturą w celu scharakteryzowania jakiegoś zjawiska. W pracy tej nie tworzysz żadnej nowej wiedzy, ale jeśli chcesz, możesz zająć się pracą badawczą. Pamiętaj, że w tym przypadku będzie Ci potrzebna opieka promotora.

Wiesz już co to praca licencjacka. Teraz zapewne zastanawiasz się, na ile stron trzeba ją napisać. Najważniejsza zasada dotycząca objętości prac dyplomowych mówi, że powinny one przede wszystkim wyczerpywać temat. Niemniej jednak licencjat musi składać się ze wstępu, co najmniej trzech rozdziałów o mniej więcej równej długości i zakończenia. Mowa tu zwykle o objętości wynoszącej od 40 do 50 stron.

Praca magisterska – co to?

Praca magisterska prezentuje wyższy poziom niż praca licencjacka. W jej przypadku szerzej opracowywana jest problematyka i pełniejszy jest przegląd źródeł oraz uzasadniony dobór metod badawczych. Istnieje kilka rodzajów prac magisterskich.

Prace teoretyczne

Opierają się one na badaniach typu poznawczego i zawierają szczegółowe omówienie teorii naukowej.

Prace przeglądowe

W ich przypadku dominuje analiza porównawcza literatury dotyczącej danego problemu. Powinna ona obejmować publikacje w języku polskim i zagraniczne.

Prace empiryczne

Opierają się one na badaniu związków zachodzących między poszczególnymi zjawiskami i odwołują do literatury naukowej, co umożliwia studentowi formułowanie naukowych wniosków.

Co to praca dyplomowa? Podsumowanie

Praca dyplomowa to najważniejsze dzieło każdego studenta ubiegającego się o tytuł zawodowy. Proces jego tworzenia toczy się pod opieką promotora, a obrona odbywa się przed specjalnie do tego powołaną komisją. Praca może mieć wyłącznie teoretyczny charakter lub dotyczyć opisu wykonanych badań. Treść musi zgadzać się z kierunkiem studiów o specjalności autora oraz stanowić potwierdzenie na to, że student opanował wiedzę przekazywaną mu w trakcie studiów.

Pracę dyplomową student zobowiązany jest napisać własnymi słowami. Co jednak nie wyklucza możliwości korzystania z innych dzieł i cytowania fragmentów. W takim wypadku należy podać źródła literatury. Przepisywanie całych akapitów, kopiowanie rysunków i tabel bez podania źródła to bowiem plagiat.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy dyplomowej, zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi redaktorami. Pomagamy na każdym etapie pisania prac licencjackich i magisterskich. Możemy wykonać dla Ciebie całą pracę. Otrzymasz ją w wersji do druku.

Wypełnij prosty formularz zamówienia i zaczekaj na oferty naszych redaktorów

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Jak oceniasz ten wpis blogowy?
Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!
2.67/5 na podstawie 6 głosów

Pisanie prac

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej? Nie zastanawiaj się, napisz do nas już dziś

Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie i poczekasz na propozycje od doświadczonych redaktorów. Możesz liczyć na sporą dowolność w kwestii ustaleń pomiędzy Tobą a autorem pracy – spróbuj już teraz i sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.