Twoja sesja wkróce wygaśnie!

Przedłuż sesję

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REDAKTORZY.COM

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin definiuje warunki i sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Redaktorzy.com. Właścicielem portalu jest Interaktywne Centrum Nauki i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Witolda 3, REGON: 363660459, NIP: 7962970656 .

2. Regulamin portalu Redaktorzy.com opisuje zasady korzystania z niego, zakres i formy usług, reguły świadczenia usług sposoby zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług, jak również zasady postępowania reklamacyjnego

3. Kontakt z Administratorem portalu jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@redaktorzy.com

4. Regulamin portalu Redaktorzy.com jest udostępniony dla użytkowników na stronie internetowej redaktorzy.com. Usługobiorcy mają możliwość zapisywania go, utrwalania, drukowania, odtwarzania w dowolnej chwili z użyciem dowolnego systemu informatycznego.

5. Wszystkie prawa do portalu Redaktorzy.com należą do Administratora, a korzystanie z niego nie może być sprzeczne z zapisami niniejszego regulaminu. Wśród tych praw są zwłaszcza autorskie prawa majątkowe, prawa do domeny internetowej, do strony portalu, prawa własności intelektualnej i prawa do nazwy portalu.

6. Do Administratora portalu Redaktorzy.com należy prawo zamieszczania treści reklamowych, które dotyczą usług na nim oferowanych. Dotyczy to także usług osób trzecich według możliwości dostępnych w sieci internetowej.

§2 Podstawowe pojęcia

Użytkownik/Klient/Redaktor – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz może nabywać produkty i korzystać z usług za pośrednictwem portalu Redaktorzy.com. Osoba fizyczna, która zarejestrowała konto na portalu, dzięki czemu nabyła możliwość do przeglądania informacji na nim zawartych oraz możliwość zamawiania materiałów w formie pisemnej, jak również korzystania z nich zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

Redaktor - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz która posiada zarejestrowane konto na portalu Redaktorzy.com, w ramach którego może kontaktować się z Klientami i realizować zamówienia na usługi i produkty.

Usługa/Produkt – tekst naukowy, materiał naukowy, opracowanie naukowe z dziedzin humanistycznych, lub ścisłych, które jest realizowane przez Redaktora. Świadczenie usługi lub wytworzenie produktu jest rezultatem Zlecenia złożonego przez Klienta. Klient poprzez kontakt z Redaktorem i ustalenie z nim zasad realizacji zlecenia, zawiera umowę. Portal Redaktorzy.com nie jest stroną tej umowy i nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej zawarte oraz za sposób jej realizacji. Portal stwarza jedynie możliwość zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Klientem a Redaktorem. Usługi i produkty zamówione za pośrednictwem portalu mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem jakie obowiązuje w Polsce, a zwłaszcza z ustawą prawo autorskie, art. 272 k.k. oraz ustawą o szkolnictwie wyższym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z prawem wykorzystywanie produktów i usług zarówno przez Klienta jak też przez Redaktora. Zakres licencji / przeniesienia autorskich praw majątkowych do tekstów tworzonych przez Redaktorów dla Klientów ustalają ze sobą bezpośrednio sami zainteresowani.

Usługi – Usługi, które są świadczone przez Redaktorów dla Klientów drogą elektroniczną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną. Polegają one zwłaszcza na realizacji indywidualnych zamówień na opracowania naukowe, zlecone przez klientów.

Zlecenie - Umowa o dzieło wg przepisów Kodeksu Cywilnego, która została zawarta między Redaktorem i Klientem. Zawarcie umowy o dzieło następuje poprzez złożenie zlecenia przez Klienta za pośrednictwem formularza na portalu Redaktorzy.com.

Panel Administratora - panel Redakcji portalu Redaktorzy.com, który umożliwia nadzorowanie właściwe funkcjonowania portalu, jak również kontrolę nad odpowiednim poziomem świadczenia usług, dokonywania płatności, prowadzenia mediacji między Użytkownikami, rozwiązywanie konfliktów i wyjaśnianie wątpliwości.
Panel Klienta - moduł portalu Redaktorzy.com, który jest dostępny dla każdego Klienta od momentu złożenia pierwszego zamówienia. Klient za pośrednictwem funkcjonalności ZALOGUJ SIĘ, na stronie głównej portalu, ma możliwość logowania się do swojego panelu, zarządzania zleceniami, tworzenia zleceń, przeglądania ofert Redaktorów, prowadzenia z nimi korespondencji, dokonywania wyboru Redaktora, opłacania usługi, pobierania zrealizowanego opracowania.

Panel Redaktora - moduł portalu Redaktorzy.com, w obrębie którego zarejestrowani Redaktorzy mają możliwość przeglądać zlecenia Klientów, składania swoich ofert, przesyłania wykonanych opracowań naukowych, kontaktowania się z Klientami, lub z Administratorem, przeglądania istotnych informacje, dotyczących swojej aktywności w obrębie portalu.

Regulamin – niniejszy dokument, którego akceptacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, lub poprzez założenie konta Użytkownika – Klienta, lub Redaktora.

§3 Zasady korzystania z portalu

1. Działalność portalu Redaktorzy.com polega na udostępnianiu Użytkownikom konta i możliwości przeglądania zasobów portalu, składania zleceń, odpowiadania na wiadomości, realizacji zleceń, przesyłania i odbierania opracowań naukowych oraz z wielu innych usług dostępnych na portalu.

2. Korzystanie z portalu Redktorzy.com oznacza wszelkie czynności prowadzące do złożenia zamówienia na usługę/produkt u jednego z Redaktorów, a następnie zawarcie z nim umowy o dzieło wg zapisów art. 627 kodeksu cywilnego. Umowa jest zawierana za pośrednictwem portalu, a redaktorzy na nim zarejestrowani nie się pracownikami portalu, wobec tego Administrator nie odpowiada za ich poczynania. Rolą portalu jest jedynie pośredniczenie pomiędzy Klientami a Redaktorami i stwarzanie im możliwości zawierania umów na opracowanie tekstów. Korzystanie z portalu może się odbywać tylko z zachowaniem zasad w nim określonych

3. Korzystanie z portalu Redaktorzy.com jest możliwe poprzez zastosowanie takich wymagań technicznych jak:

  • komputer z dostępem do Internetu, telefon , tablet
  • przeglądarka internetowa
  • Cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej
  • dostęp do poczty elektronicznej

4. Zabrania się korzystania przez Użytkownika z portalu Redaktorzy.com w sposób, który by naruszał przepisy prawne, interes Administratora, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Produkty wykonane przez Redaktorów mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób, który nie narusza art. 272 kodeksu karnego oraz zapisów ustawy Prawo Autorskie. Portal Redaktorzy.com nie ponosi odpowiedzialności za dalsze lub niewłaściwe wykorzystywanie udostępnionych treści, produktów, usług oraz za naruszenie licencji do produktów udzielonej przez Redaktorów..

5. Redaktorzy portalu są zobowiązani do wykonywania oryginalnych opracowań naukowych, pozbawionych plagiatu, z odsetkiem podobieństwa ustalonym z Klientem w trakcie współpracy. Maksymalny odsetek podobieństwa w materiałach przekazanych klientowi może wynieść 20 %. W razie naruszenia zasad niepowtarzalności powyżej 20 %, redaktor jest zobowiązany do korekty tekstu w ciągu 7 dni. W razie braku korekty, redaktor jest zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości 2-krotności wartości zamówienia. W zakresie weryfikacji antyplagiatowej uwzględniany jest wyłącznie raport z programu ogólnopolskiego plagiat.pl. Jeśli Klient ma zastrzeżenia do poziomu oryginalności, powinien wykonać taki raport na własny koszt, samodzielnie i przesłać go do redaktora. Redaktorzy portalu są zobowiązani do podawania prawdziwych informacji odnośnie swoich kompetencji i doświadczenia w pisaniu tekstów, artykułów, opracowań naukowych i innych utworów pisanych. Redaktorzy są zobowiązani do wykonywania zleceń w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi z Klientem, a w szczególności: realizacji produktów oryginalnych, poprawnych merytorycznie, pozbawionych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych, jak również wykonywania poprawek swoich błędów. Jako plagiat nie uznaje się cytatów, definicji, popularnych zwrotów językowych oraz nazw własnych, zgodnie ze specyfikacją plagiat.pl.

6. Z portalu Redaktorzy.com mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, po potwierdzeniu swojego wieku.

7. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do opracowań naukowych opracowanych przez Redaktorów dla Klientów za pośrednictwem portalu przysługują wyłącznie Redaktorom. Administrator portalu na żadnym etapie realizacji opracowania nie nabywa do niego autorskich praw majątkowych ani nie uzyskuje licencji na rozporządzanie tymi prawami. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania naukowego lub udzielonej licencji jest każdorazowo ustalany pomiędzy Klientem a Redaktorem-autorem dzieła.

8. Usługi na portalu Redaktorzy.com są realizowane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce. Wszelkie treści, opracowania, konsultacje i korepetycje w ramach wykonywanych usług mają wyłącznie charakter dydaktyczny, poglądowy, pomocniczy oraz informacyjny. Nie wyrażamy zgody na niewłaściwe wykorzystanie udostępnionych plików i informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na innym nośniku danych. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie otrzymanych produktów w sposób niezgodny z przepisami Ustawy o prawach autorskich i art. 272 Kodeksu Karnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyżej wymienione działania. Realizujemy wyłącznie usługi w zakresie pisania wzorów opracowań i prac naukowych. 

§4 Usługi i zamówienia

1 . Usługi na portalu Redaktorzy.com są świadczone według zasad zawartych w regulaminie portalu.

2 . Administrator daje możliwość za pomocą portalu korzystanie z systemu lojalnościowego oraz systemu poleceń, dzięki którego Użytkownik polecający nowego Klienta, otrzyma wynagrodzenie % od kwoty zamówienia złożonego przez danego Klienta.

3. Administrator daje możliwość korzystania z takich usług jak przeglądanie informacji na portalu, treści profili Redaktorów, aktywowania konta Użytkownika, czat , kontakt e-mailowy z Redakcją, prowadzenie konta. W/w usługi Administrator świadczy dla użytkowników Portalu nieodpłatnie. 

4. Złożenie zamówienie przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie portalu Redaktorzy.com. Następnie Klient rejestruje konto i w swoim panelu może dopełnić procesu zlecenia. Złożone zlecenie jest widoczne w dziale Zamówienia oraz poprzez informacje na poczcie elektronicznej Klienta i Redaktorów.

5. Zarejestrowani Redaktorzy w swoim panelu mogą zapoznać się ze szczegółami zlecenia, kontaktować się z Klientem, składać aplikację do zlecenia i propozycję ceny.

6. Klient zapoznaje się ofertami złożonymi przez Redaktorów i może dokonać wyboru jednego z nich. Może także zapoznać się z profilami Redaktorów oraz przesyłać im dodatkowe wytyczne, pliki i korespondować z nimi na czacie.

7. Jeśli Klient nie wybierze żadnego Redaktora ciągu 7 dni od momentu złożenia oferty przez Redaktora, albo jeśli żadna oferta nie zostanie złożona, albo Klient nie dokona płatności za usługę, wtedy to zlecenie po 14 dniach będzie usuwane przez Administratora z listy zleceń. W takiej sytuacji nie dochodzi do żadnej transakcji. Początek świadczenia usługi ma miejsce w chwili uznania rachunku Administratora, poprzez opłatę dokonaną przez Klienta.

8. Administrator rozlicza się wyłącznie z Redaktorami na podstawie zasad ustalonych indywidualnie za usługi pośrednictwa w sprzedaży. Składając ofertę na realizację zlecenia, Redaktor za pośrednictwem systemu podaje należną mu kwotę wynagrodzenia. Administrator Portalu nie pobiera żadnych płatności od Klientów i nie świadczy żadnych odpłatnych usług na ich rzecz. 

9. Jeżeli Klient wybierze Redaktora i dokona wpłaty za zlecenie, wtedy Redaktor wykona usługę w określonym czasie, zgodnie z parametrami zlecenia, a następnie prześle Klientowi gotowy produkt za pomocą narzędzi dostępnych w swoim panelu. Płatność za zrealizowanie zamówienia jest dokonywana na rachunek bankowy Administratora. W momencie zapłaty przez Klienta wynagrodzenia dla Redaktora według parametrów zlecenia, uważa się zlecenie za przyjęte do realizacji. Termin wykonania zlecenia może ulec wydłużeniu adekwatnie do czasu przez jaki Klient zwleka z zapłatą wynagrodzenia jakie jest należne Redaktorowi.

10. Zlecenie jest dzielone maksymalnie na 5 etapów, a ich ilość jest zależna od wymaganego terminu oraz od objętości produktu zamawianego przez Klienta. Dokonanie wpłaty za każdy kolejny etap, powoduje zwolnienie wpłaty za etap poprzedni i oznacza jego akceptację. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnych poprawek do 14 dni od zakończenia zlecenia. Po upływie 14 dni od załączenia pliku, system dokonuje zwolnienia wpłaty, jeśli klient nie zgłosi uwag do załączonego materiału i nie anuluje zlecenia. Anulowanie zlecenia powoduje blokadę dla zwolnienia środków.

11. Po wykonaniu zamówienia przez Redaktora, Klient może pobrać gotowy produkt na swoje urządzenie za pomocą narzędzi dostępnych w panelu.

12. Każdy produkt, opracowanie, utwór pisany są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta, w sposób jednorazowy i nie podlegają dalszej sprzedaży, jak również nie były uprzednio przedmiotem innych transakcji. Klient otrzymuje produkt unikatowy, zgodnie ze swoi zamówieniem i z ideą jaka przyświeca portalowi Redaktorzy.com. W przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że powyższe reguły zostały naruszone przez Redaktora, od którego Klient nabył produkt i zgłoszenia tego faktu Administratorowi Portalu, Administrator (o ile naruszenie reguł zostanie potwierdzone) usunie Redaktora z Portalu i udzieli Klientowi wszelkiej niezbędnej pomocy w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec tego Redaktora.

13. Produkty przygotowane przez Redaktorów powinny być wykorzystywane w sposób nienaruszający przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów prawa autorskiego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na ich dalsze wykorzystanie przez Klientów.

§5 Konto/Profil Klienta

1. Aby dokonać zakupu produktu, należy zalogować się do konta Klienta, lub wypełnić formularz na stronie głównej. Następnie należy potwierdzić swój adres e-mail. Konto Klienta utworzy się automatycznie.

2. Aby założyć konto Klienta należy podać poprawne dane, w szczególności adres poczty elektronicznej. Wszelkie czynności w ramach portalu mogę być wykonywane tylko przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych wg zapisów kodeksu cywilnego. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

3. Kiedy Klient potwierdzi przyjęcie oferty Redaktora, ma miejsce zawarcie umowy między nimi. Przedmiotem umowy jest produkt wprowadzony przez Klienta do formularza. Zawarcie umowy obowiązuje na czas realizacji zlecenia, który został ustanowiony przez Klienta. Czas ten może zostać przesunięty, adekwatnie do czasu opóźnienia we wpłacie.

4. Administrator Portalu informuje, iż Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Redaktorem w terminie 14 dni ponieważ przedmiotem zlecenia jest produkt realizowany na jego indywidualne zamówienie. Ponadto utrata prawa do odstąpienia od umowy ma miejsce gdy umowa została w całości wykonana przez Redaktora oraz gdy Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji zlecenia. W momencie otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy przez Klienta, Administrator prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania go i przekaże je Redaktorowi, z którym Klient zawarł umowę.

5. Na skutek prawidłowej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do konta, zgodnie z podanym przez siebie hasłem i adresem e-mail. Konto zawiera dane, które Klient podał, zaś w przypadku ich zmiany, jest on zobowiązany do aktualizacji tych informacji w obrębie konta. Klient zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego konta, które jest przypisane do jednego adresu e-mail. Klient nie może korzystać z kont innych Użytkowników (Klientów i Redaktorów) oraz nie może im użyczać swojego konta. Klient może kontaktować się z redaktorami za pomocą czatu, a z Administratorem za pomocą adresu e-mail.

§6 Prawa i obowiązki Użytkowników (Klienta oraz Redaktora)

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z portalu Redaktorzy.com zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej innych osób.

2. Użytkownik nie może obciążać skrzynek e-mail innych osób, poprzez wysyłanie nadmiaru nieistotnych wiadomości (spamu).

3. Wszelkie dane oraz wytyczne podczas rejestracji konta Użytkownika i składania zleceń, powinny być prawdziwe i w razie zmiany, powinny być aktualizowane na portalu.

4. Dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie miejscach do tego wyznaczonych w obrębie profilu Użytkownika.

6. Użytkownik nie może wysyłać wiadomości reklamowych za pomocą czatu lub skrzynki e-mail.

7. Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać żadnych części i treści widocznych na portalu, a zwłaszcza elementów kont i profili innych Użytkowników i Administratora. Wobec złamania tego przepisu, mogą zostać podjęte odpowiednie kroki sądowe.

8. Redaktorom zabrania się promowania własnych usług, działalności, stron internetowych i szukania z Klientem innej formy kontaktu w celu pominięcia pośrednictwa portalu Redaktorzy.com. W razie złamania tego zakazu, Administrator może podjąć odpowiednie kroki prawne i działania w celu rekompensaty za poniesione straty, włącznie z usunięciem konta Redaktora z Portalu.

9. Klientom zabrania się szukania z Redaktorem innych form kontaktu, niż dostępne na portalu Redaktorzy.com, w celu pominięcia pośrednictwa portalu. W razie złamania tego zakazu, Administrator ma uzasadnione podstawy do podjęcia odpowiednich kroków prawnych i działań w celu rekompensaty za poniesione straty, włącznie z usunięciem konta Redaktora z Portalu.

§7 Sposoby dokonywania płatności za zlecenia

1. Ceny za usługi realizowane za pośrednictwem Portalu podawane są w złotych polskich. Zawierają one wszelkie składniki wraz z podatkiem VAT.

2. Klient może wybrać metody płatności poprzez przelew na rachunek bankowy. W razie konieczności zwrotu wpłaconych środków, będą one realizowane tymi samymi kanałami.

3. Po wybraniu danego Redaktora, Klient dokonuje płatności w obrębie swojego konta, w dziale zamówienia i w szczegółach zlecenia. Po wybraniu przycisku ZAPŁAĆ, postępuje wg dalszych instrukcji.

4. Klient jest informowany o statusie dokonanej płatności, lub o sytuacji zwrotu wpłaty.

5. Klient jest poinformowany szczegółowo o wymaganym terminie i kwotach płatności. Informacja ta jest podawana zarówno w wiadomości e-mail jak też na stronie portalu Redaktorzy.com.

6. W sytuacji braku wpłaty przez Klienta we wskazanym terminie i bezskutecznym wezwaniu do uregulowania należności we wskazanym dodatkowym terminie, umowa pomiędzy Klientem a Redaktorem ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu zaś żadnej ze stron nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Administratora Portalu ani wobec siebie nawzajem. W przypadku nagminnego nie regulowania płatności przez Klienta, Administrator Portalu uprawniony jest, po uprzednim zwróceniu Klientowi uwagi i wezwaniu do zaniechania podobnych praktyk, do usunięcia konta Klienta z Portalu i odmowy rejestracji nowego konta.

§8 Reklamacje

1. Klient ma możliwość zgłaszania reklamacji do usług na portalu Redaktorzy.com w razie ich nienależytego wykonania lub w razie braku ich wykonania. Administrator pośredniczy w postępowaniu reklamacyjnym pomiędzy Klientem a Redaktorem (przyjmuje i przekazuje reklamacje, uczestniczy w procedurze reklamacyjnej).

2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Interaktywne Centrum Nauki i Innowacji sp. z o.o., ul. Witolda 3, 26-600 Radom, lub przez wysłanie wiadomości na skrzynkę e-mail Administratora: kontakt@redaktorzy.com. Reklamacje można też zgłaszać bezpośrednio do Redaktora, który realizuje, bądź realizował zlecenie. Finalne rozpatrzenie reklamacji należy do Redaktora, którego realizacji dotyczy ta reklamacja.

3. Reklamacja musi zawierać minimum oznaczenie osoby, która ją zgłasza, czyli podanie takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz dane Redaktora, który realizował zlecenie. Należy też dołączyć opis zgłaszanych uwag do produktu. W razie podania niewystarczających danych, Administrator zgłasza się do Klienta o ich uzupełnienie.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji to okres do 7 dni od momentu ich otrzymania przez Redaktora. Jeżeli reklamacja została złożona za pośrednictwem Portalu Administrator przekazuje ją Redaktorowi najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu jej wpływu.

5. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania uwag przez okres trwania współpracy oraz do 14 dni od momentu zakończenia realizacji zlecenia. Po tym czasie Redaktor może odmówić bezpłatnego wykonania korekt.

6. Klient może żądać od Redaktora, w ramach reklamacji, bezpłatnego wykonania poprawek, jeśli produkt nie jest zgodny z parametrami zlecenia, a w szczególności, kiedy: treść produktu nie jest zgodna z tematem opracowania, lub nie jest zgodna z ustalonym planem, lub gdy zawiera błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, merytoryczne, lub gdy jest napisany na znacząco niskim poziomie merytorycznym, lub gdy nie jest wynikiem oryginalnej twórczości Redaktora, stanowi plagiat lub został już wcześniej opublikowany.

7. Klient w ramach reklamacji nie może żądać od Redaktora wykonania rzeczy niezgodnych z uprzednio ustaloną specyfikacją zlecenia. Klient nie może żądać bezpłatnego rozszerzenia tekstu o zupełnie nowe treści, nie może żądać zmiany planu, lub napisania treści które wykraczają poza ten plan.

8. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Redaktora i nie przekazania Klientowi bezpośrednio przez Redaktora danych umożliwiających ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, Administrator Portalu, na żądanie Klienta, zobowiązany jest przekazać mu takie dane.

9. W przypadku ewidentnie uzasadnionej reklamacji (np. gdy produkt nie jest oryginalny, ewidentnie narusza prawa autorskie osób trzecich, został już wcześniej opublikowany przez Redaktora, jest niezgodny z podanym tematem itd.) i odmowy jej uznania przez Redaktora, Administrator Portalu uprawniony jest do zawieszenia lub usunięcia konta tego Redaktora z Portalu, bez możliwości ponownej rejestracji do czasu uznania reklamacji i zadośćuczynieniu uzasadnionym roszczeniom Klienta.

10. Reklamacje Użytkowników Portalu na usługi własne Administratora Portalu (np. związane z prowadzeniem Konta, funkcjonalnościami Portalu) będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich wpływu.

§9 Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient, który jest konsumentem ma możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i reklamacji, jak też dochodzenia roszczeń

2. Klient może zwrócić się do polubownego sadu konsumenckiego, który działa przy Izbie Handlowej, składając wniosek o rozwiązanie sporu, który wynika z umowy

3. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe, składając wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, mającego na celu polubowne zakończenie tego sporu.

4. Klient może skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta, lub zwrócić się do organizacji społecznej, zajmującej się tego typu działalnością ochrony praw konsumenta.

§10 Zakres odpowiedzialności

1. Klient i Redaktor ponoszą odpowiedzialność za treść informacji, jaka jest wyświetlana w ich profilu, lub która jest przesyłana pomiędzy nimi. Redaktorzy ponoszą odpowiedzialność za formę i zawartość treściową produktów przygotowanych w ramach usługi. Klienci ponoszą odpowiedzialność za sposób wykorzystywania otrzymanego produktu.

2. Administrator jest odpowiedzialny w zakresie zapisów niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. Administrator, jako pośrednik pomiędzy Klientami a Redaktorami, nie odpowiada za sposób wykorzystywania materiałów naukowych, przygotowanych na portalu oraz za dalsze ich użytkowanie.

3. Żadna ze stron nie odpowiada za zdarzenia wynikłe na skutek działania siły wyższej, czyli za czynniki, na które nie miała wpływu, typu sytuacje kryzysowe, uwarunkowania, prawne, społeczne, techniczne.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe wg zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Administratorem danych osobowych jest Interaktywne Centrum Nauki i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Witolda 3, REGON: 363660459, NIP: 7962970656 .

3. Przetwarzanie danych jest realizowane wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi, zdefiniowanej w niniejszym regulaminie.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych to umowa zawarta z Administratorem portalu Redaktorzy.com

5. Pełna treść zasad przetwarzania danych osobowych jest zawarta na stronie portalu – www.redaktorzy.com , w zakładce Polityka Prywatności.

§12 Postanowienia końcowe

1. Pełna wersja regulamin jest dostępna wyłącznie w jeżyku polskim

2. Prawo polskie jest prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w ramach niniejszego regulaminu, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

3. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie, a o wszelkich zmianach konsument jest informowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej portalu Redaktorzy.com oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail zarejestrowany w ramach konta użytkownika. Informacja ta zawiera zestawienie zmian oraz datę początku ich obowiązywania. Czas wejścia w życie tych zmian to minimum 4 dni od ich ogłoszenia. W razie braku akceptacji nowej treści regulaminu, Użytkownik ma obowiązek zawiadomić o tym Administratora. W razie braku akceptacji nowej treści regulaminu, konto Użytkownika zostanie dezaktywowane. Do usług / umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian w regulaminie stosuje się regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

4. Tylko akceptacja niniejszego regulaminu daje możliwość zakładania konta na portalu, składania zleceń, realizacji zleceń, wymiany informacji i wiadomości. Każdy Użytkownik, który założył konto na portalu Redaktorzy.com, zaakceptował niniejszy regulamin w całości.

Wyceń za darmo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.